Witamy na stronie. Dzisiaj jest Pi±tek, 19 Kwiecień 2024r.

O SPŁDZIELNI
INFORMACJE

ZASOBY
AKTY PRAWNE

NEWSLETTER
Czonkostwo w Spdzielni Mieszkaniowej

I. Nabycie czonkostwa w Spdzielni Mieszkaniowej przez osoby fizyczne

Czonkostwo w Spdzielni Mieszkaniowej osoby fizycznej, (choby nie miaa zdolnoci do czynnoci prawnych albo miaa ograniczon zdolno do czynnoci prawnych) powstaje z mocy prawa z chwil:
1) nabycia roszczenia o ustanowienie spdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego;
2) nabycia ekspektatywy wasnoci;
3) zawarcia umowy nabycia spdzielczego wasnociowego prawa do lokalu;
4) zawarcia umowy o ustanowienie spdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego, jeeli czonkostwo nie zostao nabyte wczeniej;
5) upywu terminu jednego roku, w odniesieniu do nastpcy prawnego zmarego czonka (osoby bliskiej), jeeli przed upywem powyszego terminu, jedna z wspuprawnionych osb, zoya pisemne zapewnienie o gotowoci zawarcia umowy o ustanowienie spdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego, z zastrzeeniem pkt 6;
6) prawomocnego rozstrzygnicia przez sd w postpowaniu nieprocesowym lub wyboru dokonanego przez spdzielni, (jeeli prawo odrbnej wasnoci, spdzielczego wasnociowe prawo do lokalu albo ekspektatywa wasnoci naleao do wicej ni jednej osoby), w sytuacji gdy wicej ni jedna osoba zoya pisemne zapewnienie o gotowoci zawarcia umowy o ustanowienie spdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu;
7) nabycia prawa do miejsca postojowego w garau wielostanowiskowym lub garau wolnostojcym;
8) nabycia prawa do uamkowego udziau we wspwasnoci garau wielostanowiskowego.

II. Nabycie czonkostwa w Spdzielni Mieszkaniowej przez osoby prawne:

W przypadku osb prawnych zachodzi wycznie w stosunku do ww. katalogu w pkt. I. nabycia czonkostwa z mocy prawa w Spdzielni Mieszkaniowej tj. ograniczenie zwizane z niemonoci przysugiwania osobie prawnej spdzielczego lokatorskiego prawa, co oznacza take niemono zawierania umowy rodzcej roszczenie o ustanowienie spdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego.

III Wpisowe, udziay

Czonek Spdzielni nie jest obowizany do wniesienia wpisowego oraz udziaw.

IV. Nabycie czonkostwa w Spdzielni Mieszkaniowej przez maonkw

Czonkami Spdzielni s oboje maonkowie, jeeli spdzielcze wasnociowe prawo do lokalu przysuguje im wsplnie lub jeeli wsplnie ubiegaj si o zawarcie umowy o ustanowienie spdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego.
W przypadku maonkw warunkiem czonkostwa obojga jest wsplno prawa tj. czna, w przypadku wsplnoci ustawowej maeskiej – lub w czciach uamkowych w przypadku rozdzielnoci majtkowej.

V. Nabycie czonkostwa Spdzielni Mieszkaniowej w przypadku odrbnej wasnoci lokalu

Poza nabyciem czonkostwa z mocy prawa, czonkiem Spdzielni moe by rwnie osoba, ktra nabya prawo odrbnej wasnoci lokalu, pod warunkiem zoenia deklaracji i przyjcia w poczet czonkw uchwa Zarzdu.
Osoba ubiegajca si o czonkostwo w Spdzielni obowizana jest zoy pisemn Deklaracj czonka Spdzielni, zawierajc nastpujce elementy: imi i nazwisko oraz adres staego zamieszkania, numer PESEL, inne dodatkowe dane kontaktowe, adres do korespondencji, o ile jest inny ni adres lokalu.

VI. Wspwasno uamkowa prawa do lokalu

Jeeli prawo odrbnej wasnoci lokalu, spdzielcze wasnociowe prawo do lokalu, ekspektatywa wasnoci naley do kilku osb, czonkiem Spdzielni jest tylko jedna z nich, chyba e przysuguje ona wsplnie maonkom. W wypadku zgoszenia si kilku uprawnionych rozstrzyga sd w postpowaniu nieprocesowym. Po bezskutecznym upywie wyznaczonego przez Spdzielni terminu wystpienia do sdu, nie duszego ni 12 miesicy, wyboru dokonuje Spdzielnia. Do czasu rozstrzygnicia przez Sd lub dokonania wyboru przez Spdzielni osoby, ktrym przysuguje spdzielcze wasnociowe prawo do lokalu, prawo odrbnej wasnoci lokalu albo ekspektatywa wasnoci mog wyznaczy spord siebie penomocnika w celu wykonywania uprawnie wynikajcych z czonkostwa Spdzielni.

VII. Czonkostwo w Spdzielni Mieszkaniowej ustaje z mocy prawa bd na skutek wystpienia czonka ze Spdzielni

Ustanie czonkostwa z mocy prawa nastpuje w przypadku:
1)wyganicia spdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego;
2)zbycia spdzielczego wasnociowego prawa do lokalu lub udziau w tym prawie;
3)zbycia prawa odrbnej wasnoci lokalu lub udziau w tym prawie;
4)zbycia ekspektatywy wasnoci lub udziau w tym prawie;
5)wyganicia roszczenia o ustanowienie spdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego;
6)rozwizania umowy o budow lokalu, o ktrej mowa w art. 18 (art. 3 ust. 6 ustawy o spdzielniach mieszkaniowych).

W przypadku gdy czonkowi przysuguje w Spdzielni wicej ni jeden tytu prawny do lokalu bdcego podstaw uzyskania tytuu prawnego utrata czonkostwa nastpuje dopiero w przypadku utraty wszystkich tytuw prawnych do lokali w ramach Spdzielni. Regulacje te stosuje si odpowiednio do czonka, ktry jest stron umowy lub umw o budow lokalu lub lokali.

Wystpienie czonka ze Spdzielni – prawo odrbnej wasnoci lokalu
1)Czonek Spdzielni, ktremu przysuguje prawo odrbnej wasnoci lokalu, moe wystpi ze Spdzielni za wypowiedzeniem, ktre pod rygorem niewanoci powinno by dokonane na pimie.
2)Okres wypowiedzenia wynosi 1 miesic ze skutkiem na koniec miesica. Bieg wypowiedzenia rozpoczyna si od pierwszego dnia miesica kalendarzowego nastpujcego po miesicu, w ktrym zostao zoone wypowiedzenie.
3)Za dat wystpienia czonka ze Spdzielni uwaa si nastpny dzie po upywie okresu wypowiedzenia.
Wystpienie ze Spdzielni jest jednostronnym owiadczeniem woli czonka, zoonym wobec spdzielni bez przytaczania motyww jego podjcia, powodujcym ustanie czonkostwa po upywie okresu wypowiedzenia ustalonego w statucie.

VIII. mier czonka Spdzielni i ustanie podmiotowoci osoby prawnej

Zmarego czonka skrela si z rejestru czonkw Spdzielni ze skutkiem od dnia, w ktrym nastpia mier.
Jeeli zmary czonek pozostawi wicej ni jednego spadkobierc, spadkobiercy powinni w celu wykonywania przechodzcych na nich praw majtkowych zmarego ustanowi wsplnego penomocnika lub wskaza zarzdc ustanowionego przez sd przy zastosowaniu przepisw kodeksu cywilnego o zarzdzie rzecz wspln.
Osoby wsplnie zamieszkae lub majce roszczenie do lokalu po zmarym czonku obowizane s zawiadomi Spdzielni o mierci czonka Spdzielni skadajc akt zgonu w terminie do 30 dni. (§20 Statutu). Osob prawn bdc czonkiem Spdzielni skrela si z rejestru czonkw ze skutkiem od dnia jej ustania.

IX. Podstawa prawa:

Ustawa o spdzielniach mieszkaniowych Dz.U.2020.1465 t.j. z dnia 2020.08.27 – art. 3 Statut Spdzielni Mieszkaniowej „Przodownik” w Tomaszowie Mazowieckim § 8 – 1 §10<< powr?tEKO ProdownikZasady selektywnej zbiórki odpadów
e-czynsze
Wejcie do systemu
e-czynsze


osiedla Spółdzielni Mieszkaniowej Przodownik
osiedla Spółdzielni Mieszkaniowej Przodownik
osiedla Spółdzielni Mieszkaniowej Przodownik

Pliki do pobrania
Wzr wniosku na przeniesienie wasnoci lokalu - pobierz
Deklaracja o wysokoci dochodw - pobierz
Wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego - pobierz
Owiadczenie o iloci osb w lokalu - pobierz
Owiadczenie o iloci osb w lokalu z Kart Duej Rodziny - pobierz

Poka wszystkie pliki

Spdzielnia Mieszkaniowa "Przodownik" w Tomaszowie Mazowieckim © 2007 - 2024