Witamy na stronie. Dzisiaj jest Niedziela, 29 Maj 2022r.

O SPÓŁDZIELNI
INFORMACJE

ZASOBY
AKTY PRAWNE


NEWSLETTER
Członkostwo w Spółdzielni Mieszkaniowej

I. Nabycie członkostwa w Spółdzielni Mieszkaniowej przez osoby fizyczne

Członkostwo w Spółdzielni Mieszkaniowej osoby fizycznej, (choćby nie miała zdolności do czynności prawnych albo miała ograniczoną zdolność do czynności prawnych) powstaje z mocy prawa z chwilą:
1) nabycia roszczenia o ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego;
2) nabycia ekspektatywy własności;
3) zawarcia umowy nabycia spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu;
4) zawarcia umowy o ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego, jeżeli członkostwo nie zostało nabyte wcześniej;
5) upływu terminu jednego roku, w odniesieniu do następcy prawnego zmarłego członka (osoby bliskiej), jeżeli przed upływem powyższego terminu, jedna z współuprawnionych osób, złożyła pisemne zapewnienie o gotowości zawarcia umowy o ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego, z zastrzeżeniem pkt 6;
6) prawomocnego rozstrzygnięcia przez sąd w postępowaniu nieprocesowym lub wyboru dokonanego przez spółdzielnię, (jeżeli prawo odrębnej własności, spółdzielczego własnościowe prawo do lokalu albo ekspektatywa własności należało do więcej niż jednej osoby), w sytuacji gdy więcej niż jedna osoba złożyła pisemne zapewnienie o gotowości zawarcia umowy o ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu;
7) nabycia prawa do miejsca postojowego w garażu wielostanowiskowym lub garażu wolnostojącym;
8) nabycia prawa do ułamkowego udziału we współwłasności garażu wielostanowiskowego.

II. Nabycie członkostwa w Spółdzielni Mieszkaniowej przez osoby prawne:

W przypadku osób prawnych zachodzi wyłącznie w stosunku do ww. katalogu w pkt. I. nabycia członkostwa z mocy prawa w Spółdzielni Mieszkaniowej tj. ograniczenie związane z niemożnością przysługiwania osobie prawnej spółdzielczego lokatorskiego prawa, co oznacza także niemożność zawierania umowy rodzącej roszczenie o ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego.

III Wpisowe, udziały

Członek Spółdzielni nie jest obowiązany do wniesienia wpisowego oraz udziałów.

IV. Nabycie członkostwa w Spółdzielni Mieszkaniowej przez małżonków

Członkami Spółdzielni są oboje małżonkowie, jeżeli spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu przysługuje im wspólnie lub jeżeli wspólnie ubiegają się o zawarcie umowy o ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego.
W przypadku małżonków warunkiem członkostwa obojga jest wspólność prawa tj. łączna, w przypadku wspólności ustawowej małżeńskiej – lub w częściach ułamkowych w przypadku rozdzielności majątkowej.

V. Nabycie członkostwa Spółdzielni Mieszkaniowej w przypadku odrębnej własności lokalu

Poza nabyciem członkostwa z mocy prawa, członkiem Spółdzielni może być również osoba, która nabyła prawo odrębnej własności lokalu, pod warunkiem złożenia deklaracji i przyjęcia w poczet członków uchwałą Zarządu.
Osoba ubiegająca się o członkostwo w Spółdzielni obowiązana jest złożyć pisemną Deklarację członka Spółdzielni, zawierającą następujące elementy: imię i nazwisko oraz adres stałego zamieszkania, numer PESEL, inne dodatkowe dane kontaktowe, adres do korespondencji, o ile jest inny niż adres lokalu.

VI. Współwłasność ułamkowa prawa do lokalu

Jeżeli prawo odrębnej własności lokalu, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, ekspektatywa własności należy do kilku osób, członkiem Spółdzielni jest tylko jedna z nich, chyba że przysługuje ona wspólnie małżonkom. W wypadku zgłoszenia się kilku uprawnionych rozstrzyga sąd w postępowaniu nieprocesowym. Po bezskutecznym upływie wyznaczonego przez Spółdzielnię terminu wystąpienia do sądu, nie dłuższego niż 12 miesięcy, wyboru dokonuje Spółdzielnia. Do czasu rozstrzygnięcia przez Sąd lub dokonania wyboru przez Spółdzielnię osoby, którym przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, prawo odrębnej własności lokalu albo ekspektatywa własności mogą wyznaczyć spośród siebie pełnomocnika w celu wykonywania uprawnień wynikających z członkostwa Spółdzielni.

VII. Członkostwo w Spółdzielni Mieszkaniowej ustaje z mocy prawa bądź na skutek wystąpienia członka ze Spółdzielni

Ustanie członkostwa z mocy prawa następuje w przypadku:
1)wygaśnięcia spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego;
2)zbycia spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu lub udziału w tym prawie;
3)zbycia prawa odrębnej własności lokalu lub udziału w tym prawie;
4)zbycia ekspektatywy własności lub udziału w tym prawie;
5)wygaśnięcia roszczenia o ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego;
6)rozwiązania umowy o budowę lokalu, o której mowa w art. 18 (art. 3 ust. 6 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych).

W przypadku gdy członkowi przysługuje w Spółdzielni więcej niż jeden tytuł prawny do lokalu będącego podstawą uzyskania tytułu prawnego utrata członkostwa następuje dopiero w przypadku utraty wszystkich tytułów prawnych do lokali w ramach Spółdzielni. Regulacje te stosuje się odpowiednio do członka, który jest stroną umowy lub umów o budowę lokalu lub lokali.

Wystąpienie członka ze Spółdzielni – prawo odrębnej własności lokalu
1)Członek Spółdzielni, któremu przysługuje prawo odrębnej własności lokalu, może wystąpić ze Spółdzielni za wypowiedzeniem, które pod rygorem nieważności powinno być dokonane na piśmie.
2)Okres wypowiedzenia wynosi 1 miesiąc ze skutkiem na koniec miesiąca. Bieg wypowiedzenia rozpoczyna się od pierwszego dnia miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu, w którym zostało złożone wypowiedzenie.
3)Za datę wystąpienia członka ze Spółdzielni uważa się następny dzień po upływie okresu wypowiedzenia.
Wystąpienie ze Spółdzielni jest jednostronnym oświadczeniem woli członka, złożonym wobec spółdzielni bez przytaczania motywów jego podjęcia, powodującym ustanie członkostwa po upływie okresu wypowiedzenia ustalonego w statucie.

VIII. Śmierć członka Spółdzielni i ustanie podmiotowości osoby prawnej

Zmarłego członka skreśla się z rejestru członków Spółdzielni ze skutkiem od dnia, w którym nastąpiła śmierć.
Jeżeli zmarły członek pozostawił więcej niż jednego spadkobiercę, spadkobiercy powinni w celu wykonywania przechodzących na nich praw majątkowych zmarłego ustanowić wspólnego pełnomocnika lub wskazać zarządcę ustanowionego przez sąd przy zastosowaniu przepisów kodeksu cywilnego o zarządzie rzeczą wspólną.
Osoby wspólnie zamieszkałe lub mające roszczenie do lokalu po zmarłym członku obowiązane są zawiadomić Spółdzielnię o śmierci członka Spółdzielni składając akt zgonu w terminie do 30 dni. (§20 Statutu). Osobę prawną będącą członkiem Spółdzielni skreśla się z rejestru członków ze skutkiem od dnia jej ustania.

IX. Podstawa prawa:

Ustawa o spółdzielniach mieszkaniowych Dz.U.2020.1465 t.j. z dnia 2020.08.27 – art. 3 Statut Spółdzielni Mieszkaniowej „Przodownik” w Tomaszowie Mazowieckim § 8 – 1 §10<< powr?tEKO Prodownik

Zasady selektywnej zbiórki odpadów
e-Czynsze
Wejście do systemu
e-Czynsze


osiedla Spółdzielni Mieszkaniowej Przodownik
osiedla Spółdzielni Mieszkaniowej Przodownik
osiedla Spółdzielni Mieszkaniowej Przodownik

Pliki do pobrania
Wzór wniosku na przeniesienie własności lokalu - pobierz
Deklaracja o wysokości dochodów - pobierz
Wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego - pobierz
Oświadczenie o ilości osób w lokalu - pobierz
Oświadczenie o ilości osób w lokalu z Kartą Dużej Rodziny - pobierz

Pokaż wszystkie pliki

Spółdzielnia Mieszkaniowa "Przodownik" w Tomaszowie Mazowieckim © 2007 - 2020