Witamy na stronie. Dzisiaj jest ¦roda, 12 Czerwiec 2024r.

O SPŁDZIELNI
INFORMACJE

ZASOBY
AKTY PRAWNE

NEWSLETTER
2012 Midzynarodowy Rok Spdzielczoci ONZ


Biorc pod uwag walory i znaczenie spdzielczego systemu gospodarowania oraz jego moliwoci w przezwycianiu kryzysu gospodarczego, Zgromadzenie Oglne Narodw Zjednoczonych proklamowao rok 2012 Midzynarodowym Rokiem Spdzielczoci. Rezolucja ONZ stwierdza, e spdzielczy model przedsibiorczoci jest kluczowym czynnikiem urzeczywistnienia rozwoju gospodarczego i spoecznego, gdy w maksymalnym stopniu umoliwia ludziom partycypacj w tym rozwoju, zarwno w krajach rozwinitych, jak i rozwijajcych si; spdzielnie przyczyniaj si skutecznie do eliminacji biedy, tworzenia miejsc pracy i integracji spoecznej.

Deklaracja wzywa rzdy, instytucje midzynarodowe, spdzielnie i wszystkie inne zainteresowane strony do wspierania rozwoju i wzrostu spdzielni na caym wiecie. Rezolucja podkrela rwnie konieczno budowy lepszej wiadomoci na temat spdzielczoci i proponuje rzdom pastw czonkowskich, by dokonay przegldu swojego ustawodawstwa dotyczcego spdzielni, by upewni si, czy gwarantuje ono spdzielniom moliwoci wzrostu i trwaoci.

Decyzja ONZ o ogoszeniu Roku Spdzielczoci nie jest przypadkowa. To reakcja na zagroenia, jakie si ujawniy w postaci ostatnich kryzysw gospodarczych. Najpierw amerykaski system instrumentw pochodnych i kredytw subprime doprowadzi do zapaci tamtejszy system bankowy, a nastpnie da zna o sobie nadmierny poziom zaduenia pastw. Ju amerykaski kryzys finansowy uzmysowi, e rozwj oparty wycznie na indywidualizmie, egoizmie spoecznym i przekonaniu , i jedyn motywacj ludzkich zachowa s przesanki materialne, posiada powane luki. Dla zrwnowaonego, trwaego rozwoju potrzebne jest co wicej ni tylko ekonomiczna efektywno. Tym czym jest wiksza rwnowaga spoeczna, ktr mona realizowa choby poprzez rosnc partycypacj ludzi w procesach spoeczno-gospodarczych, w tym poprzez wsplnotowe formy przedsibiorczoci.

Wsplnotowo, wzajemno, aktywno
Polska od pocztku transformacji ustrojowej zrezygnowaa, po czci z przesanek politycznych, po czci z chci odreagowania przeszoci, ale take na skutek silnego wpywu teorii neoliberalnej, z rozwoju i wspierania zbiorowych form przedsibiorczoci na rzecz indywidualizmu i programw lojalnociowych. Nie kwestionujc prawa nikogo do poszukiwania sposobw swojego rozwoju, musimy zauway istotn rnic. Wsplnotowe, wzajemnociowe formy aktywnoci gospodarczej to troska o dobro okrelonej zbiorowoci, budowa wizi spoecznych, poczucie wspgospodarzenia i wspodpowiedzialnoci, urzeczywistnianie demokracji i spoecznej solidarnoci. To take element trwaego i zrwnowaonego rozwoju. Spdzielczo, bdca jedn z takich form, umiejtnie czy indywidualn aktywno i wynikajce z niej korzyci z ide dobra wsplnego. Indywidualizm to przede wszystkim troska o siebie, a programy lojalnociowe przypisuj jedynie ludzi do korzystania z usug okrelonego przedsibiorstwa, wycznie w realizacji jego komercyjnych celw. Marginalizacja wszystkich innych ni komercyjne form aktywnoci gospodarczej ludzi, wczeniej czy pniej musi przynie zagroenia natury spoecznej.

Wiara w racjonalno indywidualnych zachowa ludzi zostaa podwaona, kiedy przedsibiorstwo przestao suy zaspokajaniu potrzeb i realizacji celw postawionych sobie przez jego waciciela, wasno staa si anonimowa, maksymalizacja zysku uznana zostaa za cel sam w sobie, a efektywno zacza by pojmowana jedynie jako proces niekoczcego si gromadzenia bogactwa. Proces ten wyzwoli, co prawda niewyobraaln wprost „pomysowo i wyobrani", prowadzc do wzrostu oglnego bogactwa, ale ujawni jednoczenie wcale nie mae zagroenia. Odpowied na racjonalno innych ni komercyjne systemw, day wyniki bada pani Elinor Ostrom, ktra udowodnia, e w duszej perspektywie bezpieczestwo i efektywno wsplnotowych form wasnoci i zarzdzania nie budzi wtpliwoci, poniewa sprzyja optymalizacji ludzkich decyzji. Za badania te otrzymaa zreszt Nagrod Nobla z dziedziny ekonomii za 2009 rok.

Czowiek jest niestety istot nie pozbawion saboci i uomnoci. Jego postpowanie musi wic by okrelone zarwno normami prawnymi, jak i spoecznie akceptowanym systemem zasad i wartoci. Inaczej wyzwalaj si cechy, ktrych nikt z nas nie akceptuje, ale z rnych powodw skonny jest je tolerowa. Przynosz one jednak powane zagroenia natury gospodarczej i spoecznej.

Kryzysy gospodarcze obciaj jak zwykle wszystkich, jednak najbardziej niczemu nie winnych pracownikw najemnych, rencistw i emerytw. Rwnoczenie rozwj „kapitalizmu finansowego” powoduje spadek udziau pac pracownikw najemnych w wartoci dodanej przedsibiorstw komercyjnych (8,6% w latach 1982 - 2006). Kryzysy maj jednak t zalet, e skaniaj do poszukiwania rozwiza, nowych bd ju sprawdzonych, ktre zepchnite zostay na margines.

Na tym tle rozpatrywa naley system spdzielczy jako jedn z form aktywnoci zawodowej i spoecznej ludzi, opart na ponadczasowych zasadach i wartociach. Maria Dbrowska, znakomita polska pisarka mwia: „odj spdzielczoci ide byoby tem samym co odj mioci uduchowienie”. Jan Pawe II gosi: „spdzielczo dowartociowuje czowieka, chronic suszne interesy osoby ludzkiej”. Organizacja Narodw Zjednoczonych proklamowaa rok 2012 Midzynarodowym Rokiem Spdzielczoci pod hasem „Spdzielnie buduj lepszy wiat”.

Spdzielnie dla wszystkich
Wszyscy na przestrzeni czasu i kady ze swojej perspektywy odnosili si do spdzielczoci z uznaniem jej zasad, wartoci i znaczenia dla czowieka. Spdzielnie oznaczaj wic szans, szans na peniejsze zaspokojenie ludzkich potrzeb i budow lepszego, bardziej przyjaznego dla ludzi pastwa. To szansa dla rolnikw pozwalajca im zachowa bardziej konkurencyjn pozycj na rynku, dla pracownikw poprzez zabezpieczenie stabilnych i sprawiedliwie opacanych miejsc pracy, konsumentw mogcych mie moliwo dostpu do dobrych jakociowo i we waciwej cenie towarw i usug. To take szansa na tasze, bo wsplnie wybudowane mieszkania i wzmocnienie pozycji drobnych kupcw poprzez dokonywanie zbiorowych zakupw i wsplny marketing. Nie musimy take korzysta z usug bankw, do ktrych zgaszamy dzi powane pretensje, lecz zosta czonkiem banku spdzielczego i korzysta z jego usug jako wspwaciciel.

Spdzielnie pomylane bowiem zostay i zaprojektowane jako przedsibiorstwa czonkowskie o trwaym, ponadczasowym charakterze, suce wielu pokoleniom. Wydaje si, e zrozumienie tej kwestii we wspczesnych warunkach napotyka najwiksze problemy. Wasno prywatna staa si bowiem tosama z wasnoci indywidualn. Mona to przypisa niezbyt odlegej z historycznego punktu widzenia przeszoci, w ktrej to zdeformowana zostaa wszelka kolektywna wasno, a pierwsze lata transformacji przyniosy jej niemal cakowit deprecjacj. Czas jednak, aby odreagowywanie przeszoci nie stanowio podstawy ksztatowania przyszoci.

Spdzielczo bya, jest i pozostanie dobrowolnym wyborem ludzi. Jest oznak wolnoci i demokracji. Spdzielczo to jedna z nielicznych form aktywnoci ludzi majca na celu dobro wszystkich tworzcych j osb i rodowiska, w ktrym funkcjonuje. Spdzielnie z uwagi na swj spoeczno-gospodarczy charakter stanowi najbardziej trwae struktury spoeczne, stanowice znakomity model samoorganizacji spoeczestwa i niezbdny element pastwa obywatelskiego. Zasuguj wic na nalen uwag, a nie zaledwie na tolerancj.

Ruch oparty o moralno
Spdzielczo jest w swej naturze konserwatywna, jest jednoczenie liberalna - zakada okrelone prawem wolnoci i swobody, demokratyczny sposb podejmowania decyzji i sprawiedliwy podzia umiarkowanych w swym wymiarze korzyci. Spdzielczo tworzy wsplnot celw dbajc o dobro jej czonkw. Nie bya ona i nie jest systemem gospodarczym „gwnego nurtu", w niczym mu nie zagraa, lecz stanowi jego istotne uzupenienie, nadajc rynkowi bardziej przyjazny, ludzki wymiar, a ludziom umoliwiajc poszukiwanie sensu ycia.

Spdzielczo jest wic sposobem aktywnoci gospodarczej nakierowanej na rozwizywanie problemw tworzcej j wsplnoty i zaspokajanie podstawowych potrzeb jej czonkw, nie za na maksymalizacj zyskw. Jest najbardziej moraln i etyczn form dziaalnoci spoeczno-gospodarczej wolnych ludzi opart na ich aktywnoci i pomysowoci, tak bardzo dzi potrzebn dla przywrcenia rwnowagi i zaufania spoecznego. Walory spdzielczego systemu staj si bardziej widoczne w obliczu kolejnego kryzysu finansowego i gospodarczego, ktrego skutki bolenie dowiadczaj spoeczestwa niemal we wszystkich pastwach wiata. Proklamowanie przez Organizacj Narodw Zjednoczonych roku 2012 Midzynarodowym Rokiem Spdzielczoci jest najlepszym dowodem na podkrelenie jej roli i znaczenia we wspczesnym „zaawansowanym” kapitalizmie. Decyzj t wsplnota narodw wiata pragnie zwrci uwag szerokiej opinii spoecznej na przymioty spdzielczego systemu, dajce szans wielu ludziom na udzia w procesie gospodarowania stosownie do posiadanych kwalifikacji i moliwoci. Jedynie wolna gra si rynkowych nie bdzie w stanie zapewni zbiorowego i indywidualnego szczcia dla wiatowej populacji. Dzi mona z pewnoci lepiej zrozumie ludzi, ktrzy ponad pokora wieku temu wymylili i zakadali spdzielnie.

W obronie spdzielczoci
Wielkim zadaniem dla rodowiska spdzielczego w Midzynarodowym Roku Spdzielczoci jest obrona szlachetnej idei spdzielczej. Naley broni spdzielczoci przed bdnymi decyzjami politycznymi, ale take przed wasnymi sabociami. Naley broni systemu, ktry jest potrzebny ludziom, ale take pastwu. Wicej dobrych, funkcjonujcych zgodnie z midzynarodowymi zasadami spdzielni, to wicej ludzi niezalenych i mniejsze obcienie pastwowych funduszy spoecznych. Wicej dobrych spdzielni to wicej ludzi aktywnie uczestniczcych w rozwoju spoeczno-gospodarczym kraju i wnoszcych wasny wkad w ten rozwj.

Zrozumienie, e spdzielnie nie s produktem rewolucji padziernikowej, lecz przemysowej i uznanie ich odrbnoci od sektora komercyjnego jest kluczem do zbudowania waciwego dla nich prawa. Tak bowiem jak wasno prywatna nie jest tosama z wasnoci indywidualn, tak te forma gospodarowania spdzielczego nie jest tosama z form kapitaow. Mdry ustawodawca rnicuje warunki funkcjonowania rnych podmiotw w zalenoci od celu, jaki im przywieca, a ludzie w zalenoci od tych warunkw i osobistych predyspozycji dokonuj wyboru formy wasnej aktywnoci.

Opracowanie Krajowa Rada Spdzielcza<< powrt
EKO ProdownikZasady selektywnej zbiórki odpadów
e-czynsze
Wejcie do systemu
e-czynsze


osiedla Spółdzielni Mieszkaniowej Przodownik
osiedla Spółdzielni Mieszkaniowej Przodownik
osiedla Spółdzielni Mieszkaniowej Przodownik

Pliki do pobrania
Wzr wniosku na przeniesienie wasnoci lokalu - pobierz
Deklaracja o wysokoci dochodw - pobierz
Wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego - pobierz
Owiadczenie o iloci osb w lokalu - pobierz
Owiadczenie o iloci osb w lokalu z Kart Duej Rodziny - pobierz

Poka wszystkie pliki

Spdzielnia Mieszkaniowa "Przodownik" w Tomaszowie Mazowieckim © 2007 - 2024