Witamy na stronie. Dzisiaj jest Piątek, 1 Lipiec 2022r.

O SPÓŁDZIELNI
INFORMACJE

ZASOBY
AKTY PRAWNE

NEWSLETTER
2012 Międzynarodowy Rok Spółdzielczości ONZ


Biorąc pod uwagę walory i znaczenie spółdzielczego systemu gospodarowania oraz jego możliwości w przezwyciężaniu kryzysu gospodarczego, Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych proklamowało rok 2012 Międzynarodowym Rokiem Spółdzielczości. Rezolucja ONZ stwierdza, że spółdzielczy model przedsiębiorczości jest kluczowym czynnikiem urzeczywistnienia rozwoju gospodarczego i społecznego, gdyż w maksymalnym stopniu umożliwia ludziom partycypację w tym rozwoju, zarówno w krajach rozwiniętych, jak i rozwijających się; spółdzielnie przyczyniają się skutecznie do eliminacji biedy, tworzenia miejsc pracy i integracji społecznej.

Deklaracja wzywa rządy, instytucje międzynarodowe, spółdzielnie i wszystkie inne zainteresowane strony do wspierania rozwoju i wzrostu spółdzielni na całym świecie. Rezolucja podkreśla również konieczność budowy lepszej świadomości na temat spółdzielczości i proponuje rządom państw członkowskich, by dokonały przeglądu swojego ustawodawstwa dotyczącego spółdzielni, by upewnić się, czy gwarantuje ono spółdzielniom możliwości wzrostu i trwałości.

Decyzja ONZ o ogłoszeniu Roku Spółdzielczości nie jest przypadkowa. To reakcja na zagrożenia, jakie się ujawniły w postaci ostatnich kryzysów gospodarczych. Najpierw amerykański system instrumentów pochodnych i kredytów subprime doprowadził do zapaści tamtejszy system bankowy, a następnie dał znać o sobie nadmierny poziom zadłużenia państw. Już amerykański kryzys finansowy uzmysłowił, że rozwój oparty wyłącznie na indywidualizmie, egoizmie społecznym i przekonaniu , iż jedyną motywacją ludzkich zachowań są przesłanki materialne, posiada poważne luki. Dla zrównoważonego, trwałego rozwoju potrzebne jest coś więcej niż tylko ekonomiczna efektywność. Tym czymś jest większa równowaga społeczna, którą można realizować choćby poprzez rosnącą partycypację ludzi w procesach społeczno-gospodarczych, w tym poprzez wspólnotowe formy przedsiębiorczości.

Wspólnotowość, wzajemność, aktywność
Polska od początku transformacji ustrojowej zrezygnowała, po części z przesłanek politycznych, po części z chęci odreagowania przeszłości, ale także na skutek silnego wpływu teorii neoliberalnej, z rozwoju i wspierania zbiorowych form przedsiębiorczości na rzecz indywidualizmu i programów lojalnościowych. Nie kwestionując prawa nikogo do poszukiwania sposobów swojego rozwoju, musimy zauważyć istotną różnicę. Wspólnotowe, wzajemnościowe formy aktywności gospodarczej to troska o dobro określonej zbiorowości, budowa więzi społecznych, poczucie współgospodarzenia i współodpowiedzialności, urzeczywistnianie demokracji i społecznej solidarności. To także element trwałego i zrównoważonego rozwoju. Spółdzielczość, będąca jedną z takich form, umiejętnie łączy indywidualną aktywność i wynikające z niej korzyści z ideą dobra wspólnego. Indywidualizm to przede wszystkim troska o siebie, a programy lojalnościowe przypisują jedynie ludzi do korzystania z usług określonego przedsiębiorstwa, wyłącznie w realizacji jego komercyjnych celów. Marginalizacja wszystkich innych niż komercyjne form aktywności gospodarczej ludzi, wcześniej czy później musi przynieść zagrożenia natury społecznej.

Wiara w racjonalność indywidualnych zachowań ludzi została podważona, kiedy przedsiębiorstwo przestało służyć zaspokajaniu potrzeb i realizacji celów postawionych sobie przez jego właściciela, własność stała się anonimowa, maksymalizacja zysku uznana została za cel sam w sobie, a efektywność zaczęła być pojmowana jedynie jako proces niekończącego się gromadzenia bogactwa. Proces ten wyzwolił, co prawda niewyobrażalną wprost „pomysłowość i wyobraźnię", prowadzącą do wzrostu ogólnego bogactwa, ale ujawnił jednocześnie wcale nie małe zagrożenia. Odpowiedź na racjonalność innych niż komercyjne systemów, dały wyniki badań pani Elinor Ostrom, która udowodniła, że w dłuższej perspektywie bezpieczeństwo i efektywność wspólnotowych form własności i zarządzania nie budzi wątpliwości, ponieważ sprzyja optymalizacji ludzkich decyzji. Za badania te otrzymała zresztą Nagrodę Nobla z dziedziny ekonomii za 2009 rok.

Człowiek jest niestety istotą nie pozbawioną słabości i ułomności. Jego postępowanie musi więc być określone zarówno normami prawnymi, jak i społecznie akceptowanym systemem zasad i wartości. Inaczej wyzwalają się cechy, których nikt z nas nie akceptuje, ale z różnych powodów skłonny jest je tolerować. Przynoszą one jednak poważne zagrożenia natury gospodarczej i społecznej.

Kryzysy gospodarcze obciążają jak zwykle wszystkich, jednak najbardziej niczemu nie winnych pracowników najemnych, rencistów i emerytów. Równocześnie rozwój „kapitalizmu finansowego” powoduje spadek udziału płac pracowników najemnych w wartości dodanej przedsiębiorstw komercyjnych (8,6% w latach 1982 - 2006). Kryzysy mają jednak tę zaletę, że skłaniają do poszukiwania rozwiązań, nowych bądź już sprawdzonych, które zepchnięte zostały na margines.

Na tym tle rozpatrywać należy system spółdzielczy jako jedną z form aktywności zawodowej i społecznej ludzi, opartą na ponadczasowych zasadach i wartościach. Maria Dąbrowska, znakomita polska pisarka mówiła: „odjąć spółdzielczości ideę byłoby tem samym co odjąć miłości uduchowienie”. Jan Paweł II głosił: „spółdzielczość dowartościowuje człowieka, chroniąc słuszne interesy osoby ludzkiej”. Organizacja Narodów Zjednoczonych proklamowała rok 2012 Międzynarodowym Rokiem Spółdzielczości pod hasłem „Spółdzielnie budują lepszy świat”.

Spółdzielnie dla wszystkich
Wszyscy na przestrzeni czasu i każdy ze swojej perspektywy odnosili się do spółdzielczości z uznaniem jej zasad, wartości i znaczenia dla człowieka. Spółdzielnie oznaczają więc szansę, szansę na pełniejsze zaspokojenie ludzkich potrzeb i budowę lepszego, bardziej przyjaznego dla ludzi państwa. To szansa dla rolników pozwalająca im zachować bardziej konkurencyjną pozycję na rynku, dla pracowników poprzez zabezpieczenie stabilnych i sprawiedliwie opłacanych miejsc pracy, konsumentów mogących mieć możliwość dostępu do dobrych jakościowo i we właściwej cenie towarów i usług. To także szansa na tańsze, bo wspólnie wybudowane mieszkania i wzmocnienie pozycji drobnych kupców poprzez dokonywanie zbiorowych zakupów i wspólny marketing. Nie musimy także korzystać z usług banków, do których zgłaszamy dziś poważne pretensje, lecz zostać członkiem banku spółdzielczego i korzystać z jego usług jako współwłaściciel.

Spółdzielnie pomyślane bowiem zostały i zaprojektowane jako przedsiębiorstwa członkowskie o trwałym, ponadczasowym charakterze, służące wielu pokoleniom. Wydaje się, że zrozumienie tej kwestii we współczesnych warunkach napotyka największe problemy. Własność prywatna stała się bowiem tożsama z własnością indywidualną. Można to przypisać niezbyt odległej z historycznego punktu widzenia przeszłości, w której to zdeformowana została wszelka kolektywna własność, a pierwsze lata transformacji przyniosły jej niemal całkowitą deprecjację. Czas jednak, aby odreagowywanie przeszłości nie stanowiło podstawy kształtowania przyszłości.

Spółdzielczość była, jest i pozostanie dobrowolnym wyborem ludzi. Jest oznaką wolności i demokracji. Spółdzielczość to jedna z nielicznych form aktywności ludzi mająca na celu dobro wszystkich tworzących ją osób i środowiska, w którym funkcjonuje. Spółdzielnie z uwagi na swój społeczno-gospodarczy charakter stanowią najbardziej trwałe struktury społeczne, stanowiące znakomity model samoorganizacji społeczeństwa i niezbędny element państwa obywatelskiego. Zasługują więc na należną uwagę, a nie zaledwie na tolerancję.

Ruch oparty o moralność
Spółdzielczość jest w swej naturze konserwatywna, jest jednocześnie liberalna - zakłada określone prawem wolności i swobody, demokratyczny sposób podejmowania decyzji i sprawiedliwy podział umiarkowanych w swym wymiarze korzyści. Spółdzielczość tworzy wspólnotę celów dbającą o dobro jej członków. Nie była ona i nie jest systemem gospodarczym „głównego nurtu", w niczym mu nie zagraża, lecz stanowi jego istotne uzupełnienie, nadając rynkowi bardziej przyjazny, ludzki wymiar, a ludziom umożliwiając poszukiwanie sensu życia.

Spółdzielczość jest więc sposobem aktywności gospodarczej nakierowanej na rozwiązywanie problemów tworzącej ją wspólnoty i zaspokajanie podstawowych potrzeb jej członków, nie zaś na maksymalizację zysków. Jest najbardziej moralną i etyczną formą działalności społeczno-gospodarczej wolnych ludzi opartą na ich aktywności i pomysłowości, tak bardzo dziś potrzebną dla przywrócenia równowagi i zaufania społecznego. Walory spółdzielczego systemu stają się bardziej widoczne w obliczu kolejnego kryzysu finansowego i gospodarczego, którego skutki boleśnie doświadczają społeczeństwa niemal we wszystkich państwach świata. Proklamowanie przez Organizację Narodów Zjednoczonych roku 2012 Międzynarodowym Rokiem Spółdzielczości jest najlepszym dowodem na podkreślenie jej roli i znaczenia we współczesnym „zaawansowanym” kapitalizmie. Decyzją tą wspólnota narodów świata pragnie zwrócić uwagę szerokiej opinii społecznej na przymioty spółdzielczego systemu, dające szansę wielu ludziom na udział w procesie gospodarowania stosownie do posiadanych kwalifikacji i możliwości. Jedynie wolna gra sił rynkowych nie będzie w stanie zapewnić zbiorowego i indywidualnego szczęścia dla światowej populacji. Dziś można z pewnością lepiej zrozumieć ludzi, którzy ponad pokora wieku temu wymyślili i zakładali spółdzielnie.

W obronie spółdzielczości
Wielkim zadaniem dla środowiska spółdzielczego w Międzynarodowym Roku Spółdzielczości jest obrona szlachetnej idei spółdzielczej. Należy bronić spółdzielczości przed błędnymi decyzjami politycznymi, ale także przed własnymi słabościami. Należy bronić systemu, który jest potrzebny ludziom, ale także państwu. Więcej dobrych, funkcjonujących zgodnie z międzynarodowymi zasadami spółdzielni, to więcej ludzi niezależnych i mniejsze obciążenie państwowych funduszy społecznych. Więcej dobrych spółdzielni to więcej ludzi aktywnie uczestniczących w rozwoju społeczno-gospodarczym kraju i wnoszących własny wkład w ten rozwój.

Zrozumienie, że spółdzielnie nie są produktem rewolucji październikowej, lecz przemysłowej i uznanie ich odrębności od sektora komercyjnego jest kluczem do zbudowania właściwego dla nich prawa. Tak bowiem jak własność prywatna nie jest tożsama z własnością indywidualną, tak też forma gospodarowania spółdzielczego nie jest tożsama z formą kapitałową. Mądry ustawodawca różnicuje warunki funkcjonowania różnych podmiotów w zależności od celu, jaki im przyświeca, a ludzie w zależności od tych warunków i osobistych predyspozycji dokonują wyboru formy własnej aktywności.

Opracowanie Krajowa Rada Spółdzielcza<< powrót
EKO Prodownik

Zasady selektywnej zbiórki odpadów
e-Czynsze
Wejście do systemu
e-Czynsze


osiedla Spółdzielni Mieszkaniowej Przodownik
osiedla Spółdzielni Mieszkaniowej Przodownik
osiedla Spółdzielni Mieszkaniowej Przodownik

Pliki do pobrania
Wzór wniosku na przeniesienie własności lokalu - pobierz
Deklaracja o wysokości dochodów - pobierz
Wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego - pobierz
Oświadczenie o ilości osób w lokalu - pobierz
Oświadczenie o ilości osób w lokalu z Kartą Dużej Rodziny - pobierz

Pokaż wszystkie pliki

Spółdzielnia Mieszkaniowa "Przodownik" w Tomaszowie Mazowieckim © 2007 - 2020