Witamy na stronie. Dzisiaj jest Piątek, 1 Lipiec 2022r.

O SPÓŁDZIELNI
INFORMACJE

ZASOBY
AKTY PRAWNE

NEWSLETTER
Informacja dla mieszkańców i kontrahentów Spółdzielni Mieszkaniowej „Przodownik” w Tomaszowie Mazowieckim

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Przodownik” stosując przepisy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, dalej: „RODO", podaje zgodnie z art. 13 RODO informację dotyczącą przetwarzania Twoich danych osobowych.

I. Dane kontaktowe Spółdzielni Mieszkaniowej „Przodownik” jako administratora danych osobowych:
Administratorem Twoich danych osobowych jest Spółdzielnia Mieszkaniowa „Przodownik”, ul. W. Panfil 5, 97-200 Tomaszów Mazowiecki.

II. Dane kontaktowe wyznaczonego w Spółdzielni Inspektora Ochrony Danych:
Spółdzielnia wyznaczyła Inspektora Ochrony Danych. Jest nim Katarzyna Nowicka JóŸwik. Jest to osoba, z którą możesz się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych. Z Inspektorem możesz kontaktować się w następujący sposób:
1) przez e-mail iod@smprzodownik.pl;
2) pisemnie na adres naszej siedziby.

III. Cel przetwarzania Twoich danych osobowych
Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe, aby:
1) Realizować zadania statutowe Spółdzielni. Podstawą prawną przetwarzania danych są nasze obowiązki prawne dotyczące Ciebie wynikające z przepisów prawa, a także Twoja zgoda.
2) Zapewniać bezpieczeństwo na terenie obiektów użytkowanych przez Spółdzielnię, w tym bezpieczeństwa informacji, poprzez kontrolę dostępu, monitoring lub rejestrowanie rozmów telefonicznych.

IV. Podstawa prawna przetwarzania Twoich danych osobowych:
Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe na podstawie:
1) odpowiednich przepisów prawa:
- ustawy z dnia 16.09.1982r. Prawo Spółdzielcze,
- ustawy z dnia 15.12.2000r. o spółdzielniach mieszkaniowych,
- ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali,
- Statutu Spółdzielni,
- ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa,
- ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych,
- ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości,
2) naszych prawnie uzasadnionych interesów;
3) Twojej zgody.

V. Odbiorcy Twoich danych osobowych.
Będziemy przekazywać Twoje dane osobowe:
1) Podmiotom przetwarzającym, w związku z realizacją umów zawartych przez Spółdzielnię, w ramach których zostało im powierzone przetwarzanie danych osobowych, w tym np. firmą wykonującym rozliczenia wody oraz centralnego ogrzewania, dostawcom systemów informatycznych. Takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z nami i tylko zgodnie z naszymi poleceniami.

VI. Prawnie uzasadnione interesy realizowane przez Spółdzielnię - jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit, f).
Zakres danych osobowych przetwarzanych w Spółdzielni dotyczących osób, dla których podstawę prawną przetwarzania stanowi prawnie uzasadniony interes Spółdzielni obejmuje dane osobowe przetwarzane w związku z zapewnianiem bezpieczeństwa na terenie obiektów użytkowanych przez jednostki organizacyjne Spółdzielni, w tym bezpieczeństwa informacji, poprzez kontrolę dostępu monitoring lub rejestrowanie rozmów telefonicznych.

VII. Okres przechowywania Twoich danych osobowych.
Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe do momentu realizowania zadań statutowych Spółdzielni wobec Twojej osoby.
Twoje dane osobowe zawarte w dokumentacji podatkowej lub księgowej będziemy przechowywać do momentu wygaśnięcia obowiązków przechowywania danych wynikających z przepisów prawa.
Będziemy przechowywać Twoje dane osobowe przez czas określony dla poszczególnych symboli kategorii archiwalnej, którym jest oznaczona dokumentacja zgromadzona w Spółdzielni zgodnie z Jednolitym Rzeczowym Wykazem Akt Spółdzielni Mieszkaniowej opracowanym na podstawie rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 20 października 2015 r. w sprawie klasyfikowania i kwalifikowania dokumentacji, przekazywania materiałów archiwalnych do archiwów państwowych i brakowania dokumentacji niearchiwalnej.

VIII. Przekazywanie danych poza Europejski Obszar Gospodarczy.
Nie dotyczy

IX. Twoje prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych.
Przysługują Ci następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:
1) prawo dostępu do Twoich danych osobowych;
2) prawo żądania sprostowania Twoich danych osobowych;
3) prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
4) prawo do wycofania zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych;
5) prawo żądania usunięcia Twoich danych osobowych, gdy jedyną podstawą ich przetwarzania jest Twoja zgoda;
6) prawo żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych;
7) prawo wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych ze względu na Twoją szczególną sytuację - w przypadkach, kiedy przetwarzamy Twoje dane na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu,
8) prawo do przenoszenia Twoich danych osobowych, tj. prawo otrzymania od nas Twoich danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie informatycznym nadającym się do odczytu maszynowego. Możesz przesłać te dane innemu administratorowi danych lub zażądać, abyśmy przesłali Twoje dane do innego administratora. Jednakże zrobimy to tylko jeśli takie przesłanie jest technicznie możliwe. Prawo do przenoszenia danych osobowych przysługuje Ci tylko co do tych danych, które przetwarzamy na podstawie Twojej zgody.

X. Obowiązek podania danych.
Obowiązek podania przez Ciebie danych osobowych wynika w szczególności z przepisów prawa wskazanych w pkt. IV.

XI. Informacja o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
Nie dotyczy.<< powr?tEKO Prodownik

Zasady selektywnej zbiórki odpadów
e-Czynsze
Wejście do systemu
e-Czynsze


osiedla Spółdzielni Mieszkaniowej Przodownik
osiedla Spółdzielni Mieszkaniowej Przodownik
osiedla Spółdzielni Mieszkaniowej Przodownik

Pliki do pobrania
Wzór wniosku na przeniesienie własności lokalu - pobierz
Deklaracja o wysokości dochodów - pobierz
Wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego - pobierz
Oświadczenie o ilości osób w lokalu - pobierz
Oświadczenie o ilości osób w lokalu z Kartą Dużej Rodziny - pobierz

Pokaż wszystkie pliki

Spółdzielnia Mieszkaniowa "Przodownik" w Tomaszowie Mazowieckim © 2007 - 2020