Witamy na stronie. Dzisiaj jest Czwartek, 13 Czerwiec 2024r.

O SPŁDZIELNI
INFORMACJE

ZASOBY
AKTY PRAWNE

NEWSLETTER
1. Informacja dla Czonkw Spdzielni Mieszkaniowej - dodano 2010-02-25

Zarzd Spódzielni Mieszkaniowej „Przodownik” informuje, e zgodnie z nowelizacj ustawy o spódzielniach mieszkaniowych ( Dz. U Nr 125 z dn. 14.06.2007 r. poz. 873 oraz Dz. U Nr 223 z dn. 29.12.2009 r. poz. 1779 ) nadal realizowane s wnioski Czonków Spódzielni Mieszkaniowej o przeksztacenie lokatorskiego prawa do lokalu w odrbn wasno

Przed spisaniem aktu notarialnego kady wniosek musi by zweryfikowany pod wzgldem formalno-prawnym tj. wymaga ustalenia na podstawie dokumentacji zgromadzonej w Spódzielni, czy osoba wnioskujca posiada tytu prawny do lokalu wraz z udokumentowanym prawem do caoci wkadu mieszkaniowego / dotyczy osób, które nie przedstawiy w Spódzielni wyroków rozwodowych, podziau majtku wspólnego, postanowie sdowych spadkowych po zmarych wspómaonkach, rodzicach itp. /.

Wnioski osób uprawnionych po weryfikacji, zgodnie z datami ich wpywu, zatwierdzane s przez Zarzd Spódzielni i przygotowywane do spisania aktu notarialnego.

Spódzielnia do kadego wniosku przedstawianego do notariusza zobowizana jest doczy nastpujce dokumenty:

- kopi przydziau lub umowy, niekiedy wraz z innymi dokumentami wiadczcymi o przysugujcym prawie do lokalu,

- zawiadczenie potwierdzajce, e spenione zostay wymogi okrelone w art. 12.ust. 1 pkt 1 ustawy o spódzielniach mieszkaniowych,

- rzut komórki wraz z wykazem powierzchni komórek,

- zawiadczenie ze Starostwa Powiatowego stwierdzajce, e mieszkanie spenia warunki samodzielnego lokalu,

- rzut danego lokalu,

- odpis z ksigi wieczystej,

- wycig z rejestru gruntów,

- uchwa Zarzdu Spódzielni wraz z zacznikiem w sprawie okrelenia przedmiotu odrbnej wasnoci lokalu w danej nieruchomoci.

Dla informacji podajemy, e aktualnie rozpatrywane s wnioski skadane na bieco w administracjach Spódzielni przy ul. W. Panfil 5 (pok. 30) i przy ul. Koplina 1 (osiedle Niebrów).

Jednoczenie informujemy, e przed spisaniem aktu notarialnego naley w Spódzielni dokona:
- wpaty na uzupenienie wkadu budowlanego-nominalnego umorzenia kredytu ( informacj o wysokoci w/w wpaty mona uzyska w pok. nr 19 / wew. 38/ ),
- uici opat na pokrycie kosztów prac przeniesienia prawa wasnoci lokalu w wys. 54,- z.,
- uregulowa ewentualne zaduenie z tytuu opat za uytkowanie mieszkania, wiadczonych usug itp.

Koszty sporzdzenia aktu notarialnego przeniesienia wasnoci wraz z zaoeniem ksigi wieczystej obciaj wnioskodawc i wynosz okoo 1 300,- z. / opata bezporednio wnoszona w biurze notarialnym przy podpisaniu aktu notarialnego /.

Z powaaniem
Zarzd Spódzielni
Mieszkaniowej „Przodownik”
w Tomaszowie Maz.<< powrtEKO ProdownikZasady selektywnej zbiórki odpadów
e-czynsze
Wejcie do systemu
e-czynsze


osiedla Spółdzielni Mieszkaniowej Przodownik
osiedla Spółdzielni Mieszkaniowej Przodownik
osiedla Spółdzielni Mieszkaniowej Przodownik

Pliki do pobrania
Wzr wniosku na przeniesienie wasnoci lokalu - pobierz
Deklaracja o wysokoci dochodw - pobierz
Wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego - pobierz
Owiadczenie o iloci osb w lokalu - pobierz
Owiadczenie o iloci osb w lokalu z Kart Duej Rodziny - pobierz

Poka wszystkie pliki

Spdzielnia Mieszkaniowa "Przodownik" w Tomaszowie Mazowieckim © 2007 - 2024